TR EN
X
Mesleki Sorumluluk Sigortaları
 

 

Mesleki Sorumluluk Sigortası, Sigortalının ifa ettiği mesleğinin (oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye ve belirtilen mesleklere özel olarak), yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, ihmale dayalı, hatalı ve kusurlu olması sebebiyle üçüncü kişilere verebilecekleri zarar ve ziyan nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminat taleplerine teminat sağlamaktadır.

 

Poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;
a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı, 

b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı, belirtilen miktara kadar teminat sağlar. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

Meslek gruplarına uygun ilave teminatlarla mesuliyet sigortası zenginleştirilmektedir.

İlave teminatlar; 
•Herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi;

•Her türlü haksız rekabet
•Her tür patent, telif hakkı ile ticaret unvanı, marka ve benzeri fikrî mülkiyet hak ihlallerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
•Sigortalının mesleki faaliyeti ifası sırasında anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı sorumluluğundan doğan tazminat talepleri
•Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumluluklar nedeniyle yapılan tazminat talepleri,
•Niteliği ne olursa olsun aşağıdaki hâllerden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanacak tazminat talepleri, 

a) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu meydana gelen nükleer
atıklardan kaynaklanan iyonize ışınımlar veya kirlilik,

b) Radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya bunun nükleer
bir parçasının tehlikeli özellikleri,

c) Diethylstilbesterol (DES), dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin varlığından, üretiminden, elleçlenmesinden, işlenmesinden, satış, dağıtım, depolama, bırakılma veya kullanımından kaynaklanan her tür hastalık (kanser dahil) veya asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri. 

•Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan her tür talepleri
•Manevi tazminat talepleri
•İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar
•Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar
•Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu takibattan doğan diğer bilumum masraflar
•Yargılama giderleri 
•Avukatlık ücretleri
•müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSK primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi
•Savunma Masrafları 

Teminat Sağlanan Meslek Grupları: Hekimler, Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve denetim firmaları, Avukatlar, Sigorta Brokerleri, Mimarlar, Mühendisler, Patent ve marka vekilleri, Yöneticiler.