TR EN
X
Dask
 

 

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin ve depremin sonucu meydana gelen yangın, infilak ve yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

Ülkemizde beş farklı deprem risk bölgesi bulunmaktadır. Buna göre yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az prim ödenmektedir. Bunun yanısıra, meskenin büyüklüğüne, inşa tarzına göre de deprem fiyatları değişmektedir.

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar 
1- Kamu kurum ve kuruluşlanna ait binalar, 
2- Köy yerleşim alanlannda yapılan binalar, 
3- Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, 
4- 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı 
bulunmayan binalar.

Teminat Dışında Kalan Haller 
1- Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri 
masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
2- Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, 
3- Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, 
4- Manevi tazminat talepleri. 
5- Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak ve yer kayması dışında kalan hasarlar